Casa D’Oro Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság                                                                 

A Casa D’Oro Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (a továbbiakban: Casa D’Oro Bt.) a jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) útján tájékoztatja Önt a személyes adatai kezelésével kapcsolatos legfontosabb információkról, így különösen az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, a kezelt adatok köréről, időtartamáról, továbbá az Önt megillető, adatkezeléssel kapcsolatos jogairól és a jogorvoslati lehetőségekről.

Casa D’Oro Bt. mint adatkezelő biztosítja, hogy a Tájékoztató az Ön személyes adatainak felvételekor az Ön rendekezésére álljon, és annak tartalmát megismerhesse. Casa D’Oro Bt. fenntartja a jogot, hogy a Tájékoztatót egyoldalúan módosítsa. Casa D’Oro Bt. biztosítja az Ön részére, hogy a mindenkor hatályos adatkezelési tájékoztató Casa D’Oro Bt. honlapjának (http://www.rulied.hu/) nyitóoldalán folyamatosan elérhető és megtekinthető legyen. Kérésére természetes megküldjük az Ön részére a mindenkor hatályos adatkezelési tájékoztató egy példányát.

Az Ön által Casa D’Oro Bt. rendelkezésére bocsátott személyes adatait bizalmasan kezeli, és megtesz minden tőle telhető olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Személyes adatnak minősül az azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ. Azonosíthatónak minősül az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján egyértelműen meghatározható.

Tájékoztatjuk, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság 2015. szeptember 29. napján kelt, az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről szóló ajánlására is figyelemmel Casa D’Oro Bt. jelen Tájékoztatóban tartózkodik a jogszabályok szövegszerű megismétlésétől és a tájékoztatást közérthetően és könnyen áttekinthetően kívánja megadni Önnek.

Tájékoztatjuk, hogy a Tájékoztató különösen az alábbi jogszabályok figyelembe vételével készült:

 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR), valamint
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.).
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.)


  1. Az adatkezelő megnevezése

Casa D’Oro Bt., mint adatkezelő adatai:

A cég elnevezése:                     Casa D’Oro Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság

A cég rövidített elnevezése:      Casa D’Oro Bt.

Székhely:                                1089 Budapest, Bláthy Ottó utca 4-8.

Postai (levelezési) cím:           1037 Budapest, Testvérhegyi lejtő 54.

Cégjegyzékszám:                     13 06 071263

Nyilvántartó bíróság:                Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adószám:                                20718637-1-43

Képviseletre jogosultak:           Rubinek Attila ügyvezető

E-mail elérhetőség:                 

Telefonszám:                           +36203115388 Rubinek Attila ötvösmester

Weboldal:                                http://www.rulied.hu/

2. Az adatkezelés céljai, jogalapja, az érintettek köre, a kezelt adatok köre és az adatkezelés időtartama

2.1. Adatkezelés a Casa D’Oro Bt.-vel megkötött szerződés teljesítéséhez, amennyiben Ön természetes személy

Az adatkezelés célja: az Ön mint természetes személy megrendelő által megadott személyes adatokat Casa D’Oro Bt. mint vállalkozó a létrejött vállalkozási szerződés teljesítése céljából kezeli. Ezen adatkezelés keretében, az Ön által megadott elérhetőségeket Casa D’Oro Bt. felhasználja az Önnel történő kapcsolattartásra, kommunikációra, a szerződés teljesítésével kapcsolatos egyeztetésre.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés az Ön és Casa D’Oro Bt. között létrejövő szerződés teljesítéséhez szükséges, amely szerződésben Ön az egyik szerződő fél [GDPR 6. cikk. (1) bekezdés b) pontja].

Tájékoztatjuk, hogy Casa D’Oro Bt. adatkezelése jogszerűnek minősül, ha az adatkezelésre valamely szerződés vagy szerződéskötési szándék keretében van szükség. Tájékoztatjuk továbbá, hogy az Ön személyes adatainak megadása szükséges ahhoz, hogy Casa D’Oro Bt.-vel a szerződés létrejöjjön, míg adatainak kezelése szükséges ahhoz, hogy a szerződést teljesíteni lehessen.

Az érintettek köre: az Casa D’Oro Bt.-vel szerződő természetes személyek

A kezelt adatok köre:

 • az Ön neve
 • az Ön számlázási címe
 • az Ön postai elérhetősége
 • az Ön telefonszáma
 • az Ön e-mail címe

Az adatkezelés időtartama: Casa D’Oro Bt. a kezelt adatokat a Ptk. 6:21-6:25. §§ alapján (általános elévülési idő) az Önnel kötött szerződés megszűnésétől számított 5 (öt) évig őrzi meg jogi igényei előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez [GDPR 17. cikk (3) bekezdés e) pontja]. Tájékoztatjuk, hogy ha Casa D’Oro Bt. az adatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § alapján megőrzi köteles, úgy az adatokat 8 évig köteles megőrizni és csak azt követően törli.

2.2. Adatkezelés a Casa D’Oro Bt.-vel megkötött szerződés teljesítéséhez, ha Ön a szerződő jogi személy képviselője vagy kapcsolattartója

Az adatkezelés célja: ha Ön mint természetes személy a Casa D’Oro Bt.-vel szerződő jogi személy törvényes képviselője (vezető tisztségviselője, ezen belül pl. ügyvezetője) vagy kapcsolattartója, úgy a szerződés teljesítése céljából szükséges az Ön adatait Casa D’Oro Bt.-nek kezelnie. Ennek keretében, az Ön által megadott elérhetőségeket Casa D’Oro Bt. felhasználja az Önnel történő kapcsolattartásra, kommunikációra, a szerződés teljesítésével kapcsolatos egyeztetésre.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés az Ön mint érintett hozzájárulásán alapul [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont].

Tájékoztatjuk, hogy hozzájárulás alatt az Ön akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítását kell érteni, amellyel Ön nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az Önt érintő személyes adatok kezeléséhez.

Az érintettek köre: a Casa D’Oro Bt.-vel szerződő jogi személy képviselője vagy kapcsolattartója

A kezelt adatok körébe a Casa D’Oro Bt.-vel szerződő jogi személy törvényes képviselőjének vagy kapcsolattartójának

 • neve
 • telefonszáma
 • e-mail címe

tartozik.

Az adatkezelés időtartama: Casa D’Oro Bt. a kezelt adatokat a Ptk. 6:21-6:25. §§ alapján (általános elévülési idő) az Önnel kötött szerződés megszűnésétől számított 5 (öt) évig őrzi meg jogi igényei előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez [GDPR 17. cikk (3) bekezdés e) pontja]. Tájékoztatjuk, hogy ha Casa D’Oro Bt. az adatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § alapján megőrzi köteles, úgy az adatokat 8 évig köteles megőrizni és csak azt követően törli.

2.3. Adatkezelés közvetlen üzletszerzéshez (direkt marketing) kapcsolódóan

Az adatkezelés célja: Ön egy árajánlat-kérő űrlap kitöltésével és annak a http://www.rulied.hu/ weboldalon történő beküldésével kérhet online marketing szolgáltatással, képzéssel vagy tanácsadással kapcsolatos marketing jellegű ajánlatokat Casa D’Oro Bt.-től. Ezen közvetlen üzletszerzésre (direkt marketingre) irányuló tevékenységet Casa D’Oro Bt. kifejezetten az Ön hozzájárulása alapján végzi, így az űrlap beküldése során biztosítjuk az Ön részére a Tájékoztató megismerhetőségét.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (1) bekezdése].

Tájékoztatjuk, hogy Ön közvetlen üzletszerzéshez történő hozzájáruló nyilatkozata bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható. Visszavonás esetén az Ön minden ezen célból kezelt adatát Casa D’Oro Bt. haladéktalanul törli és az Ön részére a továbbiakban marketing ajánlatokat nem küld.

A kezelt adatok köre: az Ön neve, e-mail címe, telefonszáma és az Ön weboldalának címe.

Az érintettek köre: Ön mint a hozzájárulást megadó természetes személy.

Az adatkezelés időtartama: az Ön hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük az adatokat.

2.4 Adatkezelés közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódóan, azon belül szakmai hírlevél küldése elektronikus úton

Az adatkezelés célja: Amennyiben Ön a http://www.rulied.hu/ weboldalon szakmai hírlevélre szeretne feliratkozni, úgy a hírlevél küldéséhez szükséges személyes adatait Casa D’Oro Bt. az Ön előzetes, egyértelmű és kifejezett hozzájárulása alapján kezeli.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (1) bekezdése].

Tájékoztatjuk, hogy a szakmai hírlevélről történő leiratkozás lehetőségét Casa D’Oro Bt. biztosítja az Ön részére. Ennek értelmében az Ön hozzájáruló nyilatkozata bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható. Visszavonás esetén az Ön minden ezen célból kezelt adatát Casa D’Oro Bt. haladéktalanul törli és az Ön részére a továbbiakban szakmai hírlevelet nem küld.

Az érintettek köre: Ön mint a szakmai hírlevélre feliratkozó természetes személy.

A kezelt adatok köre: az Ön neve, e-mail címe, telefonszáma.

Az adatkezelés időtartama: az Ön hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük az adatokat.

2.5. Adatkezelés a weboldalon harmadik fél által elhelyezett sütikhez kapcsolódóan (analitika)

Az adatkezelés célja: Casa D’Oro Bt. a http://www.rulied.hu/ weboldalon harmadik fél által elhelyezett (pl. Google Analytics, sales manago) ún. sütiket (cookie-kat) alkalmaz. Maga a süti (cookie) egy olyan kisméretű, egyszerű adatcsomag, amely információt gyűjt a weboldalt látogatóiról.

A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít Casa D’Oro Bt.-nak mint a http://www.rulied.hu/ weboldal tulajdonosának, hogy pontosabb képet kaphasson a weboldal látogatóinak tevékenységeiről. Ezen sütik részletes statisztikát készítésével segítik Casa D’Oro Bt.-t a reklámkampányok optimalizálásában. Fontos, hogy ezen a sütik a nélkül készítenek jelentést a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára. A Google Analytics megmutatja, hogy a látogatók honnan katintottak a weboldalra, mennyi időt töltenek rajta és földrajzilag hol találhatóak. A Google Analytics által használt fő cookie a „__ga” cookie.

A webhelyhasználati statisztikai adatokból készülő jelentések mellett a Google Analytics felhasználható arra is, hogy relevánsabb hirdetéseket jelenítsen meg Casa D’Oro Bt. a Google-szolgáltatásokban (például a Google Keresésben) és szerte az interneten, valamint hogy mérje a Google Analytics által megjelenített hirdetésekhez kapcsolódó interakciókat.

A SALESmanago egy automatizált marketing-szoftver, azaz egy olyan program, amely beépített funkciói segítségével lehetővé teszi Casa D’Oro Bt. részére a különböző kampányok létrehozását, automatizált lebonyolítását.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont].

 Tájékoztatjuk, hogy az Ön hozzájárulása bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható.

A kezelt adatok köre: Az Ön IP címe, tartózkodási helye, a http://www.rulied.hu/ weboldal látogatásának ideje, időtartama és gyakorisága

Az adatkezelés időtartama: az Ön hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük az adatokat.

 3. Az adatfeldolgozók igénybevételéről szóló tájékoztatás

Az adatfeldolgozó olyan természetes vagy jogi személy, aki Casa D’Oro Bt. mint adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Casa D’Oro Bt. tájékoztatja Önt, hogy az adatkezelése során az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

 

Név

Székhely, egyéb elérhetőség

Ellátott tevékenység leírása

A kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama

VZS Ballance Bt.

székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Leadó u. 75.

Casa D’Oro Bt. részére könyvelői feladatok ellátása

Casa D’Oro Bt. könyvelője a 2.1.-2.4. pontokban felsorolt adatokat kezeli

DotRoll Kft.

székhely: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.

Casa D’Oro Bt. saját weboldalainak tárhelyszolgáltatója

Weboldal adatok tárolása és biztonsági háttérmentése (űrlap beküldések is)

Google (Google Analytics)

https://www.google.com

/about/datacenters/

weboldal használati adatok rögzítése statisztikai és hirdetés-célzási céllal (harmadik fél cookie-k)

cookie adatok

Google Drive (Cloud)

https://www.google.com

/about/datacenters/

szerződéses dokumentumok tárolása

szerződéses dokumentumok (képviselő neve, kapcsolattartó neve, elérhetőségei)

… Kft.

székhely:

Postai cím:

E-mail:

Telefon:

Fax:

 

hírlevél kiküldés és közvetlen üzletszerzés

a felhasználó által – hozzájárulás alapján – megadott adatok hírlevél-küldéshez, illetve közvetlen üzletszerzéshez

KBOSS.hu Kft.

székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7.

 

szamlazz.hu

számlázószoftver

szerződésekhez kapcsolódó elektronikus számlázási adatok (pl. az Ön neve)

 

 4. Az adatok megismerésére jogosult személyek köre, adattovábbítás, az adatbiztonsági intézkedésekről szóló tájékoztatás

Az Ön által megadott személyes adatokat Casa D’Oro Bt. az adatkezelési célhoz kapcsolódó hozzáférési jogosultsággal rendelkező munkavállalói ismerhetik meg, ezek az alábbiak:

Adatkezelési cél

Az adatok megismerésére jogosult személyek köre a Casa D’Oro Bt. hozzáférési jogosultsági rendszerében

Adatkezelés szerződés teljesítése során (lásd 2.1. pont és 2.2. pontok)

irodavezető, sales manager, projektmenedzser, szakértő

Adatkezelés közvetlen üzletszerzéshez (lásd a 2.3. pontot)

ügyvezető és sales manager

Adatkezelés szakmai hírlevél küldéséhez (lásd 2.4 pont)

projektmenedzser, szakértő

Adatkezelés a weboldalon található sütikhez kapcsolódóan (lásd a 2.5. pontot)

 

projektmenedzser, szakértő, Google Analytics elemző

 

Tájékoztatjuk, hogy Casa D’Oro Bt. harmadik fél részére az Ön személyes adatait semmilyen körülmények között nem továbbítja.

Casa D’Oro Bt. megfelelő adatbiztonsági intézkedéseket tesz az Ön által rendelkezésére bocsátott személyes adatok megóvása érdekében.  Ennek keretében az informatikai rendszereit – mely az elektronikus formában tárolt személyes adatokat is tartalmazza –  több szintű jelszóval védi.

5. Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Önnek joga van kérelmezni Casa D’Oro Bt.-től az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint megilleti Önt az adathordozhatósághoz való jog is.

Alábbiakban ismertetjük az adatkezeléssel összefüggésben az Önt megillető egyes jogoknak a tartalmát, továbbá az Ön joggyakorlásának egyes sajátosságait.

5.1. A hozzáféréshez való jog

Ön jogosult arra, hogy Casa D’Oro Bt.-től mint az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Amennyiben ilyen adatkezelés folyamatban van, Ön jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • az adatkezelés céljai;
 • az érintett személyes adatainak kategóriái;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
 • az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai (így különösen a helyesbítés, a törlés vagy az adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga);
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 • az adatokat forrására vonatkozó minden elérhető információ;
 • az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és Önre nézve milyen várható következményekkel jár.

Casa D’Oro Bt. mint adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Ön rendelkezésére bocsátja. Az Ön által kért további másolatokért Casa D’Oro Bt. az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat Casa D’Oro Bt. elektronikus formában szolgáltatja, kivéve, ha Ön azt másként kéri. A hozzáféréshez való jog az 5.8. pontban megadott elérhetőségeken keresztül gyakorolható.

5.2. A helyesbítéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérje az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését, mely kérésének Casa D’Oro Bt. indokolatlan késedelem nélkül köteles eleget tenni. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

5.3. A törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog)

Ön jogosult arra, hogy kérésére Casa D’Oro Bt. indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat. Casa D’Oro Bt. indokolatlan késedelem nélkül akkor törli az Ön személyes adatait, ha a kezelés célja vagy jogalapja megszűnt, ha Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, ha a személyes adatokat jogellenesen kezelték, vagy ha a személyes adatokat Casa D’Oro Bt.-re mint adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Tájékoztatjuk, hogy Casa D’Oro Bt. megtagadhatja az Ön személyes adatainak törlését, amennyiben az adatkezelés szükséges a személyes adatok kezelését előíró, Casa D’Oro Bt.-re alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

5.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére Casa D’Oro Bt. korlátozza az Ön személyes adatainak kezelését, ha

 1. a) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát); vagy
 2. b) Casa D’Oro Bt. adatkezelése jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását; vagy
 3. c) Casa D’Oro Bt.-nak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. d) Ön tiltakozott az adatkezelés ellen.

Tájékoztatjuk, hogy ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat – a tárolás kivételével – csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

5.5. Az adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által az Casa D’Oro Bt. rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá ezen személyes adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során Ön jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

5.6. A tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy Casa D’Oro Bt. jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges adatkezelése ellen az Ön helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon, ideértve a profilalkotást is.

Tiltakozás esetén Casa D’Oro Bt. a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha Casa D’Oro Bt. bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ön jogosult továbbá arra, hogy a közvetlen üzletszerzés érdekében kezelt személyes adatainak kezelése ellen bármikor tiltakozzon, ideértve a profilalkotást is, ilyen esetben a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

5.7. A hozzájárulás visszavonásához való jog

Ön jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. Az Ön hozzájárulása a Tájékoztató 2.2-2.5. pontjaiban megnevezett adatkezelési célok esetében minősül az adatkezelés jogalapjának. Tájékoztatjuk, hogy a hozzájárulás jogalapja nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét, tehát Casa D’Oro Bt. korábbi – hozzájáruláson alapuló – adatkezelését nem teszi jogszerűtlenné az a tény, hogy Ön hozzájárulását később visszavonja.

5.8. Eljárási szabályok

Tájékoztatjuk, hogy Ön az alábbi elérhetőségeken keresztül tudja bármely adatkezeléssel kapcsolatos jogának gyakorlásával kapcsolatos kérelmét Casa D’Oro Bt. részére bejelenteni:

 • személyesen Casa D’Oro Bt. székhelyén: 1089 Budapest, Bláthy Ottó utca 4-8.
 • írásban postai úton: 1037 Budapest, Testvérhegyi lejtő 54.
 • elektronikus úton: ;

Casa D’Oro Bt. indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb az Ön kérelme beérkezésétől számított 1 (egy) hónapon belül tájékoztatja Önt a kérelme elbírálásáról és a meghozott intézkedésekről. Ha Ön nagy számú kérelmet terjeszt elő vagy a kérelme különösen összetett, úgy  Casa D’Oro Bt. az 1 (egy) hónapos határidőt további 2 (két) hónappal meghosszabbíthatja, de a határidő hosszabbítás indokoltságáról és okairól a kérelem kézhezvételétől számított 1 (egy) hónapon belül tájékoztatja Önt. Casa D’Oro Bt. a döntéséről írásban vagy – elektronikus úton előterjesztett kérelem esetén – elektronikus úton értesíti.

Amennyiben Casa D’Oro Bt. nem tesz intézkedéseket az Ön kérelmével kapcsolatban, akkor késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 1 (egy) hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Önt panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Casa D’Oro Bt. a tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja.

Ha az Ön kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, Casa D’Oro Bt. mint adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:

 1. a) ésszerű összegű díjat számíthat fel, vagy
 2. b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása Casa D’Oro Bt.-t terheli.

Tájékoztatjuk, hogy az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogainak részletes szabályait a GDPR III., „Az érintettek jogai” című fejezete, valamint az Infotv. 14.-21. §§ tartalmazzák.

  6. Jogérvényesítési lehetőségek

 A jogérvényesítési lehetőségek körében Önnek két eljárás kezdeményezésére van lehetősége, melyeket az alábbiakban ismertetünk:

6.1. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog

Ön jogosult arra, hogy a magyar Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (továbbiakban: NAIH) mint felügyeleti hatósághoz panaszt nyújtson be, ha az Ön megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR rendeletet.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

Székhelye:                                           1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Postai elérhetősége:                             1530 Budapest, Pf. 5

Telefonszáma:                                     +36 1 391 1400

Hivatalos elektronikus levelezési címe:

A Hatóság honlapjának a címe             https://naih.hu

Kérjük azonban Önt, hogy az eljárás kezdeményezése előtt a panaszát küldje meg Casa D’Oro Bt.-nek mint adatkezelőnek.

6.2. A bírósági jogorvoslathoz való jog

 Ön jogosult továbbá a bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság Önre vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben. Ön jogosult továbbá a bírósági jogorvoslatra, ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panaszával, vagy 3 (három) hónapon belül nem tájékoztatja Önt a benyújtott panaszával kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről. A pert – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

7. Az adatvédelmi incidens és annak körülményei, hatásai, elhárítására megtett intézkedések

Tájékoztatjuk, hogy az adatvédelmi incidens alatt a biztonság olyan sérülését kell érteni, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Casa D’Oro Bt. az adatvédelmi incidenst indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal az Ön jogaira és szabadságaira nézve. Ennek biztosítása érdekében Casa D’Oro Bt. minden szükséges intézkedést megtesz.

Casa D’Oro Bt. Önt indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az adatvédelmi incidensről, ha az valószínűsíthetően magas kockázattal jár az Ön jogaira és szabadságaira nézve.  Ilyen esetben Casa D’Oro Bt. az Ön részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismerteti az adatvédelmi incidens jellegét, az incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket, továbbá az incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

(Jelen Adatvédelmi irányelvek 2020. január 30-tól érvényesek.)